Matye 28

Jezi te anseye nan pawòl ak aksyon ki gen pouvwa. Li te bay disip li yo lòd pou yo kontinye travay sa a : “ Yo ban mwen tout otorite nan syèl la ak sou tè a. Ale, fè disip nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a, epi anseye yo pou yo obsève tou sa mwen te kòmande nou. Epi gade, mwen la avèk nou tout tan, jouk nan fen mond lan.” ( Mat 28:18-20 ).

Partager la Bénédiction