Jezi te anseye nan pawòl ak aksyon ki gen pouvwa. Li te bay disip li yo lòd pou yo kontinye travay sa a : “ Yo ban mwen tout otorite nan syèl la ak sou tè a. Ale, fè disip nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a, epi anseye yo pou yo obsève tou sa mwen te kòmande nou. Epi gade, mwen la avèk nou tout tan, jouk nan fen mond lan.” ( Mat 28:18-20 ).

Continuer la lectureMatye 28

Matye 28

  • Auteur/autrice de la publication :
  • Post category:Aujourd'hui c"est ton jour
  • Commentaires de la publication :0 commentaire
  • Dernière modification de la publication :23/11/2023
  • Temps de lecture :1 min de lecture

Fin du contenu

Aucune page supplémentaire à charger